Общи Правила и Условия за участие в Коледна томбола, организирана от Онлайн Бакалия „Родно и Вкусно“

  1. ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

1.1. Коледната Томбола на Онлайн Бакалия „Родно и вкусно“, наричана по-долу за краткост „Томболата“, стартира на 05.12.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 26.12.2020 г. 

1.2. Томболата се провежда при условията на настоящите Общи Правила и Условия, които са задължителни за всички участници в Томболата.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

2.1. Томболата е организирана от „Д.М.ТРЕЙД 2012“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 31, ет.2 с ЕИК: 130290852, наричано по-долу за краткост „Организатор”. 

2.2. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на https://www.rodnoivkusno.com/. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на официалната страница на Онлайн Бакалия „Родно и Вкусно“ във Facebook (https://www.facebook.com/rodnoivkusno/) и на официалната Интернет страница (https://rodnoivkusno.com/).

2.3. Коледната томбола се организира с цел реклама и популяризиране на Facebook страницата (https://www.facebook.com/rodnoivkusno/) и онлайн магазина на Онлайн Бакалия „Родно и Вкусно“. 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

3.1. Томболата се провежда само и единствено на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

4.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Томболата, което пребивава на територията на Република България. 

4.2. Всяко лице има право да вземе участие в Томболата само с 1 коментар. Всеки следващ коментар от същото лице няма да бъде зачетен. 

4.3. Всеки участник в Томболата се счита за уведомен и запознат с нейните правила, като с участието си в Томболата декларира съгласието си с настоящите Общи Правила и Условия.

4.4. Участието в Томбола не е обвързано по никакъв начин на с реализирането на покупка на стоки и/или услуги от Онлайн Бакалия „Родно и Вкусно“. 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА 

5.1. По време на периода на провеждане на Томболата, упоменат в т. 1.1., всяко лице, което отговоря на Правилата за участие и има желание да участва в Томболата, следва:

      1. Да хареса публикацията обявяваща Коледната Томбола на официалната Facebook страница на „Родно и вкусно“: https://www.facebook.com/rodnoivkusno/ 
      2. Да сподели коментар под публикацията като допълни изречението „Ароматът, който ми напомня на Коледа е _______.“

5.1.2.1. Всеки коментар, който не отговаря на посоченото условие по т. 5.1.2 се счита за невалиден и няма да участва в Томболата. 

5.1.2.2. Всеки коментар, написан след 23:59 ч. на 26.12.2020 г., се счита за невалиден и няма да участва в Томболата.

5.2. Правилата на Томболата са задължителни и еднакви за всички участници.

5.3. Със своето участие в Томболата, участниците се включват в теглене за 1 Награда, описана в т. 6.1 от настоящите Правила до 24:00 ч. на 27.12.2020г 

6. НАГРАДА

6.1. Наградата предмет на настоящата Томбола е: 1 бр. подаръчна кошница с 10 бр. хранителни продукти по преценка на Организатора. 

6.2. Изображението на наградата, визуализирана на Facebook страницата, уебсайта и върху всички рекламни материали, е с илюстративен характер. 

6.3. Определянето на печелившия участник, спечелил Наградата по т.6.1, ще се проведе на 27.12.2020 г.  чрез теглене на томбола.   

6.4. Резултатът от Томболата ще бъде оповестен на 28.12.2020 г. на официалната Facebook страница на „Родно и вкусно“ (https://www.facebook.com/rodnoivkusno/). Оповестяването ще се извърши чрез посочване името на победителя във Facebook публикация.

6.5. Участниците в Томболата се задължават да следят Facebook страницата на „Родно и вкусно“ (https://www.facebook.com/rodnoivkusno/), за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият частник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Томболата. 

6.6. Печелившият участник ще спечели 1 награда с участието си в Томболата.

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил на едно и също лице за участие; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. 

6.8. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в Коледната Томбола.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата от промоционалната игра ще бъде предоставена на печелившия участник в срок от 10 дни след нейното спечелване на посочен от Организатора получателски адрес. Печелившият участник следва да се сърже с Организатора, за да получи повече информация и да потвърди условията на получаване. 

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга. 

7.3. Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния представител на Организатора. Допуска се наградата да бъде получена от посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа пред представител на Организатора. 

7.4. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта. 

8. ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на Коледната Томбола или по други подобни поводи. 

8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в Коледната Томбола, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища. 

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на Facebook страницата и на интернет адрес https://rodnoivkusno.com/

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на Коледната Томбола, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на Коледната Томбола ще бъде посочен на Facebook страницата (https://www.facebook.com/rodnoivkusno/)  и на интернет адреса https://www.rodnoivkusno.com/

8.5. Настоящата Томбола може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което ОРГАНИЗАТОРЪТ, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, като обяви това на Facebook страницата (https://www.facebook.com/rodnoivkusno/) или на интернет адрес https://www.rodnoivkusno.com/

8.6. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ИГРАТА СЕ СЧИТА ЗА УВЕДОМЕН И ЗАПОЗНАТ С НЕЙНИТЕ ПРАВИЛА И СЪГЛАСЕН С УСЛОВИЯТА Ѝ, КАТО С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕТО СИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. 

8.7. ТАЗИ ТОМБОЛА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ FACEBOOK ПО НИКАКЪВ НАЧИН. 

9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА 

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Томбола, потребителите могат да се свържат по имейл на rodnoivkusno@gmail.com всеки ден, с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация.